PEDAGOGIKEN PÅ

VISTAHOLMS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

På Vistaholm finns 3 förskoleavdelningar "Speldosan" (1-3 år), "Gitarren" (3-4 år) och "Fiolen" (4-5 år). Flöjten och Trumman med förskoleklass och skola ÅK 1-3 samt fritids. På de olika avdelningarna har barnen en verksamhet med gemensam vision oavsett åldersgrupp, men vi har olika styrdokument att följa, skollag, läroplan mm.

 

 INTEGRERA OCH ÅLDERSBLANDA 

 

Vi tror att samverkan och samarbete skapar förståelse och bidrar positivt till barns utveckling. Alla barn har olika behov och förutsättningar och ska därför mötas på olika sätt. Vår miljö och vår inriktning gör att vi tillbringar mycket tid utomhus. Vi har en stor, inspirerande gård och omedelbar närhet till skog.

 

 • Avdelningsutbyte, med besök hos varandra och ”mjuka” övergångar mellan avdelningarna.

 • Åldersblandade skolklasser, till glädje och nytta för alla elever. 

 • Samarbete mellan förskoleklassen och skolan, främst under vårterminen.

 • Vistaholmstimmen för barn mellan 6 och 9 år, då vi inriktar oss på: Musik, drama och rörelse.

 • Gemensamma sångsamlingar.

 • Utomhuspedagogik. Vi går regelbundet till skogen och vårt fina vindskydd. 

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

TEMAINRIKTAT ARBETSSÄTT

 

Alla avdelningar jobbar med olika teman under ett år. Temat kan till exempel vara: Rymden, kroppen eller vatten. Temat man jobbar med genomsyrar hela verksamheten på avdelningen. Ibland har hela Vistaholm samma tema. Vi anpassar temat så att det passar vår inriktning musik, drama och rörelse.

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

 

 • Teman, där barnen är med och utformar innehållet.

 • Spännande ”Happenings” som startar och avslutar ett tema.

 • Kan även ha "happenings" i mitten av terminen.

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

 

 • Inskolningsperiod där barnet och föräldrarna får en kontaktperson i personalen. Vi har även rutiner för att nya föräldrar ska få den information de behöver.

 • Ofta smågrupper som barnen delas in i vid olika aktiviteter.

 • Möjlighet att anpassa avdelning och aktivitet efter barnets ålder och mognad.

INDIVIDANPASSNING

 

På Vistaholm har vi en helhetssyn på barnens utveckling och inlärning. Personalen är en gemensam resurs och vi tycker det är viktigt att sätta samman arbetslag efter kompetens och behov. På så sätt upplever vi att vi kan möta barnen med det de behöver. Vi är måna om att alla känner sig trygga och accepterade som de är.

 

V I S T A H O L M S  F Ö R Ä L D R A K O O P E R A T I V  
V I S T V Ä G E N  2 3 A–  0 3 2 1 -  6 8  6 8  0 0

 • Facebook App Icon

VISTAHOLMSBLOGGEN

VISTAHOLMSBLOGGEN